Witamy w serwisie internetowym firmy GAZBUD

Wykonujemy Instalacje gazowe, Sieci i przy??cza gazowe, monta? punktów redukcyjno-pomiarowych, stacji gazowych, przegl?dy instalacji gazu ziemnego i p?ynnego, instalacje c.o (centralnego ogrzewania), sieci wodoci??gowe i kanalizacyjne, instalacje wod-kan (wodno-kanalizacyjne) oraz wszelkie us?ugi z tym zwi?zane (bia?y monta?). Posiadamy serwis urz?dze?? gazowych. Oferujemy równie? kompleksowe us?ugi w zakresie projektowania wewn??trznych jak i zewn??trznych instalacji gazowych.

Stosowane przez nas materia??y i urz?dzenia posiadaj?? aktualne certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 

Gwarantujemy naszym klientom wysok?? jako??? oferowanych us?ug, popart? wieloletnim do?wiadczeniem, wiedz?, jak równie? fachowo?ci?? kadry pracowniczej. Wysoka warto??? us?ug dostarczanych przez nasz? firm?? a tak?e zadowolenie i spe?nienie oczekiwa? naszych Klientów to nasze priorytety. Jeste?my z klientem od pocz?tku do ko?ca inwestycji. Nasz klient przychodz?c do nas za?atwi wszystko pocz?wszy od ustalenia odpowiedniej oferty dla niego, poprzez wykonanie projektu, wykonanie inwestycji, a? po za?atwienie wszelkich niezb?dnych formalno?ci. Dzi?ki temu nie musicie si? Pa??stwo martwi?? o prawid?owo?? wykonania ca?ej inwestycji, która jest potwierdzona stosownymi protoko??ami.

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? us?ug.

 

 

Aktualności

10-02-2015
Wykonujemy przy???cza i gazoci?gi

Wykonujemy przy??cza gazowe i gazoci?gi oraz przebudowy istniej?cej infrastruktury na zlecenie PSG sp. z o.o.